Skyldighet enligt lag

 Räddningstjänsten Storgöteborg

 Brandskydd i lagenhet

 Skydda dej mot brand

 En brandvarnare utan batteri är ingen brandvarnare

 

Den 1 januari 2004 trädde en ny Lag om skydd mot olyckor i kraft, som ersatte Räddningstjänstlagen. www.notisum.se

Lagen innebär att Brf Bögatan43 i egenskap av fastighetsägare ska

  • arbeta systematiskt med brandskydd
  • göra allt vi kan för att förhindra att det börjar brinna
  • informera om utrymningsvägar

Föreningen vill även informera medlemmarna om vissa skadebegränsande åtgärder som kan vidtas om olyckan skulle vara framme.

Systematiskt brandskyddsarbete

Föreningen har valt att bedriva det systematiska brandskyddsarbetet genom att

  • genomföra en årlig brandskyddsinspektion
  • Fastighetsskötare regelbundet inspekterar portuppgångar och allmänna utrymmen
  • säkerställa att utrymningsvägar är korrekt utmärkta och dokumenterade
  • informera om de brandskyddsregler som gäller
  • verka för att medlemmarna ska ha en god förståelse för brandskyddets betydelse så att alla kan bidra till en god säkerhet

Särskilda riskområden och riskbeteenden

Styrelsen vill särskilt informera om följande speciella riskområden och riskbeteenden:

1) Ingenting får förvaras eller placeras i allmänna utrymmen som trapphus, våningsplan, garage och källargångar, etc.
Varför?
Uppställt gods utgör en ökad brandrisk och kan försvåra eller omöjliggöra en säker utrymning och en effektiv räddningsinsats.

Det finns otaliga exempel i samhället där personer till synes oförklarligt har startat bränder i portgångar och i trapphus. Det som inte finns i trapphusen går inte heller att tända på.


2)Det är absolut förbjudet att använda kolgrillar på balkongerna.

Varför?
Brinnande/glödande kol utgör en betydande brandrisk.


3)Dörrarna till våningsplan, trapphus, källarkorridorer och garage får inte ställas upp.

Varför?
Dörrarna ska hindra och försena spridning av en eventuell brand.


Ansvar
Föreningen har det övergripande ansvaret för brandskyddet.
Den enskilde kan komma att ställas till ansvar för sådana förhållanden som kan anses ha förorsakat eller förvärrat en skada.